ad_group
  • neiye

Demir demirden posy nädip aýyrmaly?

1

1. El bilen posy aýyrmak: Demir kagyz, gyryjy, spatula we sim çotgasy ýaly el gurallaryny ulanmak.Bu usul ýokary zähmet güýji, pes önümçilik netijeliligi, ýöne ýönekeý we çeýe amal henizem kabul edilýär.

2. Mehaniki posy aýyrmak: posy aýyrmak üçin mehaniki güýjüň täsirini we sürtülmesini ulanmak.Iň köp ulanylýan enjamlara ýel çotgasy, pos aýyrýan ýarag, elektrik çotgasy, elektrik gum tekeri we ş.m. girýär. Kiçijik polat bölekleri sary gum ýa-da agaç çipleri bilen doldurylan çeleklere ýüklenip, 40-60 aýlaw tizliginde hereket edip biler.Çaknyşyk sürtülmesi, giňden ulanylýan ýokary önümçilik netijeliligi we posly aýyrmagyň hili.

3. Sanjym posyny aýyrmak: Mehaniki merkezden gaçyryş güýji ýa-da gysylan howa we ýokary basyşly suw bilen işleýär, abraziw (gum ýa-da polat toplary) ýörite burun arkaly ýokary tizlik bilen iş böleginiň üstüne sepiň we hapalary (köne reňk derisini hem goşmak bilen) aýyryň. ) we täsir güýji we sürtülme bilen poslama, ýokary önümçilik netijeliligi we gowy bejeriş hili bilen.Çäge bilen örtülen poladyň üstü, örtügiň we poladyň üstündäki baglanyşyk güýjüni ýokarlandyrmak üçin birneme sertifikatlandyrylýar.Itsöne onuň gödekligi örtügiň galyňlygynyň 1/3 böleginden geçmeli däldir.Köplenç ulanylýan gum partlaýyş posyny aýyrmagyň usullary gury çägäni partlatmagy, çygly çägäni partlamagy, tozansyz gum partlamasyny we ýokary basyşly suw çäge partlamasyny öz içine alýar.

4. Himiki posy aýyrmak: Pos ýok etmek maksadyna ýetmek üçin kislota erginini we demir oksidlerini ulanyp, üstündäki pos gatlagyny erediň we gabyň.Şonuň üçin ol “kislotany ýuwmak” we posuň öňüni almak hökmünde hem bellidir.Himiki posy aýyrmak üçin köp formulalar bar, adatça 7% -den 15% -e (ýa-da 5% stol duzy) kükürt kislotasynyň ergini kislotanyň posyny aýyrmak üçin ulanylýar.Poladyň sulfat poslamagynyň öňüni almak üçin, rodin we tiourea ýaly az mukdarda poslama inhibitorlary goşup bolýar.Mundan başga-da, dürli kislotany ýuwmak we pos çykarmak üçin fosfat kislotasyny, nitrat kislotasyny, gidroklor turşusyny we ş.m. ulanyp biler.Duzlamagyň köp usuly bar, köplenç emdirilmedik kislotany ýuwmak, pürküji sepmek usuly ulanylýar.Mundan başga-da, aýratyn şertlere baglylykda kislota kremi.


Iş wagty: 21-2021-nji dekabry